Loving Dad

Dedicated to my Baba Jani

Posted by Abdullah on September 11, 2019 · 1 min read

Da satargo tor da zrha takor baba

Khatam dy ma sha da zrha zor baba

Sta dy wujood wona samsora ghuwaram

Sta zindagi la Khudai nora ghuwaram

Zaka zari minat o sawal koma

Dua dy sta rogh sehat koma!